FANDOM


อีเวนต์ฤดูร้อน 2015 (อีเวนต์ปาคีน่า)

การต่อสู้นี้อ้างอิงมาจากยุทธการณ์ฮัสกี้ (Husky Operation) มีบอสใหญ่คือปาคีน่า (สนามบินปาคีโน่)

 

EX-1 : ยุทธนาวีคาลาเบรีย Edit

E1summer2015

ของรางวัล
รูปภาพ ชื่อ คุณสมบัติ หมายเหตุ
F-Country 20.3cm Submarine Guns in twin mounts F-Country 20.3 cm
Submarine Guns in twin mounts

ปืนใหญ่กลางคู่ 20.3 ซมสำหรับ
เรือดำน้ำ สัญชาติฝรั่งเศส
Icon-firepower +7
ค่าพลังปืนใหญ่
ปัจจุบันยัง
ไม่สามารถ
สร้างได้
Icon-accuracy +1
ค่าความแม่นยำ
Icon-evasion +2
ค่าหลบหลีก

เทคนิคการเล่น

กองเรือที่แนะนำ คำอธิบายเพิ่มเติม
- 3 DD + 2BB + 1CV (สมมุตนะ) - ไม่ควรใช้ SS (สมมุตนะ)

ศัตรูในแต่ละโหนด

โหนด ศัตรูที่พบ ชื่อศัตรู รูปขบวน
F
(Boss)
CA 3 ซาร่า (Zara) Line1
CA 2 โกริเซีย (Gorizia)
CA 2 ฟิวเม่ (Fiume)
CA 2 เทรนโต้ (Trento)
CA 2 บอลซาโน่ (Bolzano)
CA 2 ทรีเอสเต้ (Trieste)
 

EX-2 : ยุทธนาวีแหลมเอ็นกาโน่ Edit

E2summer2015

ของรางวัล
รูปภาพ ชื่อ ประเภท สัญชาติ หมายเหตุ
Surcouf small Surcouf
เซอร์กุฟ
เรือดำน้ำลาดตระเวน
(SC)
ฝรั่งเศส ปัจจุบันหาได้จาก
อีเวนต์นี้เท่านั้น

เทคนิคการเล่น

กองเรือที่แนะนำ คำอธิบายเพิ่มเติม
- 3 DD + 2BB + 1CV (สมมุตนะ) - ไม่ควรใช้ SS (สมมุตนะ)

กฏการเดินเรือ

โหนด เงื่อนไขการเดินเรือ จุดหมาย โอกาสเข้าโหนด
ในกรณีสุ่ม
A มีเรือในกองเรือที่มีความเร็วน้อยกว่า 30 น็อต A→B
เรือทุกลำในกองเรือต้องมีความเร็ว 30 น็อตขึ้นไป A→C
C สุ่ม C→D ★★
สุ่ม C→E ★★
E มีเรือในกองเรือตั้งแต่ 5 ลำขึ้นไป E→F
มีเรือในกองเรือน้อยกว่าไม่เกิน 4 ลำ E→G
G กองเรือมีสมาชิกเป็นเรือพิฆาต 4 ลำ G→I
ในกองเรือมีเรือพิฆาตน้อยกว่า 4 ลำ G→H

ศัตรูในแต่ละโหนด

โหนด ศัตรูที่พบ ชื่อศัตรู รูปขบวน
I
(Boss)
CL 3 อัลเบอร์โต้ ดา กุสซาโน่ (Alberto da Giussano) Line1
CL 3 อัลเบอริโก้ ดา บาร์บิโน่ (Alberico da Barbiano)
 

EX-3 : ยุทธนาวีแหลมมะตะปัน Edit

E3summer2015

ของรางวัล
รูปภาพ ชื่อ คุณสมบัติ หมายเหตุ
J-Country 41cm Guns in twin mounts J-Country
41cm Guns in twin mounts


ปืนใหญ่หนักคู่ 41 ซม.
สัญชาติญี่ปุ่น
Icon-firepower +20
ค่าพลังโจมตีปืนใหญ่
ปัจจุบันยัง
ไม่สามารถ
สร้างได้
Icon-AA +6
ค่าต่อต้านอากาศยาน
เรือที่มีดรอปเฉพาะในอีเวนต์เท่านั้น
รูปภาพ ชื่อ ประเภท สัญชาติ โหนดที่ดรอป
Camicia Nera small Camicia Nera
คามิเซีย เนร่า
เรือพิฆาต
(DD)
อิตาลี J
Aviere small Aviere
อาเวียเร่
เรือพิฆาต
(DD)
อิตาลี J

เทคนิคการเล่น

กองเรือที่แนะนำ คำอธิบายเพิ่มเติม
- 3 DD + 2BB + 1CV (สมมุตนะ) - ไม่ควรใช้ SS (สมมุตนะ)

กฏการเดินเรือ

โหนด เงื่อนไขการเดินเรือ จุดหมาย โอกาสเข้าโหนด
ในกรณีสุ่ม
เริ่มต้น เรือทุกลำในกองเรือมีความเร็วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 น็อต เริ่มต้น→A
เรือทุกลำในกองเรือมีความเร็วมากกว่า 24 น็อต เริ่มต้น→B
B มี CV น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลำ ในกองเรือ B→E
เมื่อมี CV ในกองเรือตั้งแต่ 2 ลำขึ้นไป B→H
C มีเรือดำน้ำในกองเรือ C→D
ไม่มีเรือดำน้ำในกองเรือ C→G
G มี BB ในกองเรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ลำ G→I
- G→J ★★

ศัตรูในแต่ละโหนด

โหนด ศัตรูที่พบ ชื่อศัตรู รูปขบวน
J
(Boss)
BB 3 วิตตอริโอ้ เวเนโต้ (Vittorio Veneto) Line1
CA 3 ซาร่า (Zara)
CA 3 โพล่า (Pola)
CA 3 ฟิวเม่ (Fiume)
CL 3 ดูก้า เดกลี่ อาบรูสซี่ (Duca degli Abruzzi)
CL 3 กุยเซปเป้ การิบัลดี้ (Giuseppe Garibaldi)

EX-4 : ปฏิบัติการบุกยึดเกาะซิซิลี (โอเปอเรชั่นฮัสกี้) Edit

E4summer2015

ของรางวัล
รูปภาพ ชื่อ ประเภท สัญชาติ หมายเหตุ
Veneto small Vittorio Veneto
วิตตอริโอ้ เวเนโต้
เรือประจัญบาน
(BB)
อิตาลี หาได้จาก
อีเวนต์นี้
เท่านั้น
เรือที่มีดรอปเฉพาะในอีเวนต์เท่านั้น
รูปภาพ ชื่อ ประเภท สัญชาติ โหนดที่ดรอป
Camicia Nera small Camicia Nera
คามิเซีย เนร่า
เรือพิฆาต
(DD)
อิตาลี G,M,N
P,S,T
U,V
Aviere small Aviere
อาเวียเร่
เรือพิฆาต
(DD)
อิตาลี G,M,N
P,S,T
U,V

เทคนิคการเล่น

กองเรือที่แนะนำ คำอธิบายเพิ่มเติม
- 3 DD + 2BB + 1CV (สมมุตนะ) - ไม่ควรใช้ SS (สมมุตนะ)

กฏการเดินเรือ

โหนด เงื่อนไขการเดินเรือ จุดหมาย โอกาสเข้าโหนด
ในกรณีสุ่ม
เริ่มต้น เลเวลของเรือธงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 เริ่มต้น→A
ความเร็วเฉลี่ยรวมทั้งกองเรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 เริ่มต้น→B
ความเร็วเฉลี่ยรวมทั้งกองเรือมากกว่าหรือเท่ากับ 27 เริ่มต้น→C
B ในกองเรือมี CA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลำ B→H
ในกองเรือมี CVL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลำ B→J
ในกองเรือมี DD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลำ B→K
D สุ่ม D→N ★★
สุ่ม D→M ★★
G มีเรือดำน้ำในกองเรือ G→I
ในกองเรือมี CA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลำ G→O
ในกองเรือมี CV มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ลำ G→S
F มี BC ในกองเรือ F→J
มีเรือเร็วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ลำ F→K
M ไม่มี CA ในกองเรือ M→N
มี BM ในกองเรือ M→P
P มี BC มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ลำ P→S
มีเรือเร็วในกองเรือไม่เกิน 4 ลำ P→T ★★★
T มี BB ในกองเรือตั้งแต่ 3 ลำขึ้นไป T→R
สุ่ม T→U ★★★
สุ่ม T→V ★★★

ศัตรูในแต่ละโหนด

โหนด ศัตรูที่พบ ชื่อศัตรู รูปขบวน
T
(Boss)
Pachina boss ปาคีน่า (Pachina) Line1
Pachina ร่างจำแลง-A (Sub-A)
Pachina ร่างจำแลง-B (Sub-ฺB)
BBV 3 คาตาตานี่แอร์พอร์ท (Catatani Airport)
BBV 2 ไซรากู (Syracu)
BBV 2 กาเล่ (Gale)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.